Hitelezés

A Vállalkozási kölcsön

Jelen terméktájékoztató az M.K. FAKTOR Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7621 Pécs, Munkácsy utca 9. 3. em. 301.; cégjegyzékszám: Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-10-060278; elektronikus honlap címe: www.mkfaktor.hu), mint Társaság (a továbbiakban: M.K. Faktor, Társaság) Vállalkozási kölcsön termékére vonatkozik.

Jelen Terméktájékoztatóban nyújtott tájékoztatás általános, csak az adott termék főbb jellemzőit tartalmazza, nem minősül ajánlattételnek és nem teljeskörű. Az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.

A termékre vonatkozó további információkat megtalálja Társaságunk honlapján is közzétett Általános Szerződési Feltételekben is a http://mkfaktor.hu/index2.php?m=3 oldalon, valamint felmerülő kérdésével kapcsolatban munkatársaink készséggel segítenek Ügyfélszolgálatunkon személyesen a Társaság székhelyén (7621 Pécs, Munkácsy utca 9. 3. em. 301.), illetve telefonon a +36 72 213 954 telefonszámon a Társaság ügyfélfogadási idejében, minden munkanapon 9 órától 16 óráig, vagy elektronikus levélben a levélcímen.

A kölcsön célja, előnyei

A Vállalkozási kölcsönszerződés keretében az M.K. Faktor előre meghatározott időpontig kölcsönt nyújt, ami a Megbízó rendes gazdálkodási körében felmerülő költségek finanszírozására szolgál.

A kölcsön azon Ügyfelek számára nyújt megoldást a likviditásuk stabil szinten való megtartásához, akik működésük során a kölcsön költségeit be tudják tervezni és megfelelő fedezetet nyújtanak arra az esetre, ha a gazdasági, piaci körülmények váratlan megváltozása miatt jövedelmezőségük átmenetileg, vagy végleg megváltozik, ezáltal eredményességük veszélybe kerül.

A kölcsön előnyös, mert a likviditás folyamatosan biztosítható, az egyes kifizetések során nem kell adminisztratív folyamatokat kezelni, költségei középtávon is tervezhetők.

 

Ki veheti igénybe?

Az M.K. Faktor a Vállalkozói kölcsön terméket kizárólag azon Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók számára nyújtja, akik megfelelő biztosítékot nyújtanak és megfelelő minősítést kapnak a Társaság hitelbírálati folyamatában és eleget tesznek az Általános Szerződési Feltételekben és a Szerződésben rögzített követelményeknek.

Mire használható?

A Vállalkozói kölcsön bármely célra igényelhető, felhasználása nem kötött. Elsősorban azon vállalkozásoknak javasoljuk, amelyek magas forgóeszköz igényű tevékenységet folytatnak, stabil vevőkörrel rendelkeznek, üzletmenetük stabil, kiegyensúlyozott.

A Vállalkozási kölcsön keretei

A Vállalkozási kölcsön időtartama általában minimum 6, maximum 18 hónap, de legfeljebb 60 hónap, ha a kölcsönigénylő tevékenységére ezen időpontig lekötött kapacitással, megrendeléssel, vagy bármely más, az üzletmenetét garantáló szerződéssel rendelkezik.

A Társaság a kölcsönt forintban nyújtja, visszafizetése is kizárólag forintban teljesíthető.

A kölcsön összege minimum 1.000.000 HUF, maximum 200.000.000 HUF.

A Vállalkozási kölcsön igénylése esetén Társaságunk biztosíték nyújtását kéri az ügyfelektől. Biztosítékként elfogadunk:

  • banki óvadéki számlán, vagy ügyvédi letétbe elhelyezett készpénz óvadékot;
  • befektetési számlán zárolt forgalomképes értékpapír fedezetet, amely elsősorban állampapír, esetleg megfelelő minősítéssel rendelkező befektetési alapok kötvényei, kivételes esetben részvények;
  • magyarországi tehermentes és forgalomképes ingatlant.

Díjak, költségek, kamatok

A Vállalkozói kölcsön igénylések elbírálása díjköteles, melynek mértékét az M.K. Faktor igényléskor hatályos díjjegyzéke alapján az igénylő fizet meg. A Társaság a benyújtott igénylések feldolgozását csak a bírálati díj megfizetését követően kezdi meg. A bírálati díj összege jelen ajánlat kiadásakor 25.000 HUF

Sikeres bírálatot követően a Társaság szerződést köt, ezért külön díjat nem számít fel.

A kölcsön után az Ügyfél a visszafizetés napjáig kamatot tartozik fizetni, melynek mértéke évi 13%, számítása pedig az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történik.

Amennyiben a kölcsön időtartama alatt a szerződést az Ügyfél kezdeményezésére kell módosítani, vagy a kölcsön időtartamát meg kell hosszabbítani, akkor ezen módosítások további díjakat vonnak maguk után, melyek mértékét a mindenkor hatályos Díjjegyzék tartalmazza.

Példa egy 10 millió forint összegű garancia igénybevétele esetén.

Fizetendő díj, költség Összeg
Bírálati díj 25.000 HUF
Szerződéskötési díj 0 Ft
Kamat 13%
Éves fizetendő kamat 1.300.000 HUF

Az igénylés módja

A Vállalkozói kölcsön igénylését az igénylőlap kitöltésével és az abban meghatározott dokumentumok benyújtásával, valamint a bírálati díj megfizetésével kezdeményezheti. Kérdés esetén Társaságunk ügyfélszolgálata segítségére van az igénylés pontos összeállításában.

Az igénylőlap letölthető a Társaság honlapjáról, illetve papíralapon igényelhető a Társaság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Amit az igényléshez biztosan be kell nyújtani:

  • az igénylő gazdálkodó szervezet hatályos Alapító Okirata (másolatban);
  • az igénylő, ha nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában, akkor a benyújtás dátumát megelőző 5 napon belül kiállított adófolyószámla kivonat;
  • az igénylő gazdálkodó szervezetet képviselő személy aláírási címpéldányának másolata;
  • a bírálati díj befizetését tartalmazó tranzakciós igazolás.

A bírálati díjat az M.K. Faktor Zrt. 10700055-02342407-51100005 számú bankszámlájára átutalással kell teljesíteni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „Bírálati díj: <az igénylő adószáma>”

Az igénylést egy darab eredeti, papíralapon aláírt példányban, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Társaság ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.

A bírálat módja, szerződéskötés, folyósítás

A hiánytalanul benyújtott igényléseket a Társaság 10 munkanapon belül dolgozza fel. A bírálat eredményéről az igénylő írásos tájékoztatást kap, amely tartalmazza a bírálat eredményét, pozitív bírálati eredmény esetén a jóváhagyott garanciavállalás feltételeit (a továbbiakban Egyedi Ajánlat).

Az elutasított igénylések esetén az elutasítás okát a Társaság nem közli, döntését nem köteles indokolni, a bírálati szempontok nem nyilvánosak.

Az Egyedi Ajánlat elfogadására az igénylőnek az ajánlat keltétől számított 30 nap áll rendelkezésére. Az Egyedi Ajánlat elfogadását jelenti az ajánlat tartalmával megegyező tartalmú szerződés aláírása is.

Az Egyedi Ajánlat az igényléskor felajánlott fedezetekre, biztosítékokra vonatkozó szerződések megkötésén túl meghatározhat további szerződéskötési feltételeket is, amelyeket a szerződés aláírását megelőzően kell teljesíteni.

A Társaság felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a szerződéskötés során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló Törvények értelmében a tényleges tulajdonos minden esetben azonosításra kerül, a biztosítékként elhelyezett vagyoni eszközök forrásának igazolására pedig még a szerződéskötést megelőzően külön feltételeket támaszthat, mely feltételek elutasítása, vagy megkerülése a szerződéskötés visszautasítását vonja maga után.

Amennyiben a Megbízó és a Társaság között a szerződés létrejött, úgy a Társaság a szerződésben meghatározott határnapon a kölcsönt az ott megjelölt pénzforgalmi számlára folyósítja, ha az Ügyfél a folyósítási feltételeket maradéktalanul teljesítette. Kölcsönt a Társaság készpénzben nem bocsájt rendelkezésre! A Társaság nem vállal felelősséget az Ügyfél folyósítási feltételekre vonatkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítéséből eredő kockázatokra, ha emiatt a folyósítás a szerződésben meghatározott időponton túl teljesül, vagy ellehetetlenül.

A kölcsön visszafizetése

A törlesztés devizaneme forint, a törlesztés módja banki átutalás, a futamidő alatt havonta egyenlő részletekben.

Az Ügyfél által fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az egyenletes úgynevezett annuitásos módszerrel számított tőke és ügyleti kamat havi részletének összegével, mely a futamidő végéig állandó. A törlesztőrészlet összegében a tőke és az ügyleti kamat aránya változó.

Az Ügyfél által fizetendő havi törlesztő részletek számát és összegét a kölcsönszerződés és annak részét képző Értesítő Levél tartalmazza.

A törlesztés napja minden hónap 10. napja, az első törlesztési kötelezettség a folyósítást követő hónap 10. napja.

Az Ügyfél jogosult a Szerződésben rögzített lejárati idő előtt tartozását részben vagy egészben visszafizetni a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban és a kölcsönszerződésben rögzítettek szerint, amely esetben a Társaság elő-, vagy végtörlesztési díjat számít fel, melynek mértékét a mindenkor hatályos Díjjegyzék tartalmazza. Nagyobb összegű, az eredetileg meghatározott ütemezéstől eltérő esetekben a Társaság kérheti a betörlesztésre kerülő összeg forrásának igazolását.

©2024 - MK Faktor