Faktoring

A faktoring az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések folyamatos megvásárlása és kezelése. A faktoring cég, vagyis az M.K. Faktor Zrt. átveszi a követelések fizetőképes kockázatát és megelőlegezi a követelést. A faktoring banki biztosítékokkal nem fedezett számlakövetelések engedményezését jelenti. A szállító az Engedményező, a vevő a Kötelezett, a Faktor pedig az Engedményes. A Faktor megvásárolja az áruszállításból vagy egy bizonyos szolgáltatás nyújtásából keletkező rövid lejáratú számlakövetelést és előlegként általában 70-90 %-ot ki is fizet. Az összeg visszatartott 10-30 %-át nevezzük kockázati tartaléknak vagy más néven maradványértéknek, mely elszámolásra kerül a vevő a Faktor felé teljesítését követően.

A faktoring ügyleteknek általában kettő fajtáját különböztetjük meg:

Csendes faktoring:

Az adós nem értesül a faktoring megállapodás létrejöttéről. A szállító kapja meg a pénzt, majd ő lesz, ki fizet a faktoring cégnek. Tehát a vevő nem tud a szállítójának finanszírozási módszeréről.

Nyílt faktoring:

Értesítik a vevőt a megállapodásról és annak pedig vállalnia kell, hogy a faktoring cég felé fogja a vételárat kifizetni. Ez a fajta faktoring a hazánkban a leginkább elterjedt.

Előnyei

 • egyszerű és gyors ügyintézés (pár nap alatt pénzhez jut az Engedményező)
 • csökken a kintlévőség, nő az eszközök forgási sebessége
 • nincs szükség biztosítékra, mint a bankhitelnél
 • kezdő vállalkozások, rosszabb anyagi helyzetű vállalkozások is pénzhez juthatnak
 • a társaság forgalmának növeléséhez, új piacok megszerzéséhez biztosíthatóak a pénzeszközök
 • a szállító kötelezettségei kezelhetőbbé válnak
 • javul a cég likviditása
 • a pénzügyi jövő tervezhetővé válik
 • versenyhelyzet javulása , hiszen a vevőknek hosszabb fizetési határidőket lesz képes biztosítani
 • egyszeri alkalommal és akár folyamatosan is igénybe vehető szolgáltatás
 • végül, de nem utolsó sorban szállítóinál nagyobb engedményt érhet el azonnali vagy gyors fizetés esetén

Kinek és mikor ajánlott faktoring ügyletet kötni

 • 30-120, esetleg ennél is több napos fizetési határidőben állapodik meg a vevővel,
 • magasak a költségek, amik csak utóbb kerülnek kiegyenlítésre,
 • pénzügyi problémákkal küzd a cég, ezért banki hitelt nem kap, de megrendelője biztos hitelképességgel rendelkezik,
 • nem áll az ügyfél rendelkezésére hitelbiztosíték,
 • számos beszállítóval rendelkezik, akik nem tudnak elviselni hosszú fizetési határidőket,
 • árengedményt akar elérni szállítóinál, ezért rövidebb fizetési határidőt vállal.

Olvassa el egy Faktoring ügylet menetét

A szállító igényével felkeresi a Faktort. A kapcsolatfelvétel leggyakrabban az ügyfél kezdeményezéseként valósul meg, e-mail vagy telefonos érdeklődés, illetve személyes találkozó formájában. Az ügyfél általános tájékoztatását követően kerül sor az egyedi igények felmérésére. Ennek kapcsán az ügyfélnek saját magára, illetve a faktorálásba bevonni tervezett vevőire vonatkozóan adatokat kell szolgáltatni. A szükséges adatok körét egyrészről az ügyfélre és vevőire vonatkozó adatlapok, másrészről az adatlapokkal egyidejűleg megküldendő ügyfélre vonatkozó dokumentumok szolgáltatják, amelyek a következők lehetnek:

 • az utolsó két év beszámolói,
 • utolsó negyedévi főkönyvi kivonat,
 • 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat,
 • aláírási címpéldány(ok),
 • esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés,
 • nyolc napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás,
 • egy évre visszamenő adó-folyószámla kivonat,
 • a faktorálni kívánt követelés alapjául szolgáló vállalkozói/szállító szerződés.

Az elbírálás az adatlapok, illetve az ügyfél által megküldött dokumentumok alapján, valamint a társaságunk által használt adatbázisok által nyújtott információk vizsgálatával történik. A munkafázis nagy része tulajdonképpen az ügyfél és a vevő, valamint a jövőbeni ügyletek minősítésének jegyében zajlik. A folyamatnak ebben a szakaszában munkatársaink a következő legfontosabb kérdésekre keresi a választ:

 • A faktoring szolgáltatás a legjobb finanszírozási forma az ügyfél számára?
 • A faktorálni tervezett számlakövetelések közbeszerzéshez kötődnek-e?
 • Az ügyfél adott vállalkozói szerződése harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségek biztosítékát képezi-e?
 • A vevő hitelképessége megfelelő minőségű?
 • Az ügyfél hitelképessége megfelelő minőségű?
 • Van-e, illetve milyen a tapasztalat a vevő fizetési szokásaira nézve?
 • Visszáruzás, mennyiségi és minőségi kifogás előfordult-e az elmúlt időszak alatt?
 • Beszámítással élt-e, vagy élhet-e a vevő?
 • Vannak-e olyan kötbér, teljesítési és szavatossági garancia kötelezettségei az ügyfélnek adott vevő vonatkozásában, amelyek a követeléssel szemben érvényesíthetőek?
 • Mekkora adminisztrációs teherre lehet számítani?
 • Mekkora a szerződés szerinti fizetési határidő?
 • Mekkora az egyidejű nyitvaszállítás mértéke adott vevővel szemben?
 • Az ügyfél rendelkezik-e szállítói hitelbiztosítással?
 • Van-e lehetőség hitelbiztosításra?
 • Van-e szükség egyéb fedezetek bevonására?

Az elbírálást a folyamatban az ajánlattétel követi. Az ajánlatban általunk meghatározásra kerül minden olyan lényegi elem és paraméter, amely később – az ügyfél elfogadását követően – a szerződésekben rögzítésre kerül. Így különösen az adott vevő(k)re vonatkozó limit(ek), a szállítói faktorkeret mértéke, az előleg vételárhoz viszonyított mértéke, az alkalmazott kondíciók és az esetleges biztosítéki kikötések.

Szerződéskötésre az ajánlat elfogadását követően kerül sor. Az esetek nagy többségében ez az első alkalom, amikor ügyfelünkkel először személyesen találkozunk, ezért a Pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfél azonosítására és átvilágítására is ekkor kerül sor.

A számlakövetelések megvásárlása a szerződéskötést követően lehetséges. A folyamatban az ügyfél rendelkezésünkre bocsátja teljesítése vonatkozásában kiállított számlájának másolatát és annak minden alapbizonylatát, amely lehet teljesítést igazoló jegyzőkönyv, szállítólevél, fuvarlevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb. A benyújtott dokumentumokon különböző (alaki, tartalmi, számszaki, aláírási jogosultság, stb.) ellenőrzéseket végzünk el. A sikeres ellenőrzést követően elkészítjük a faktorálás/engedményezés okiratát, amelyet az ügyfél, mint engedményező, a faktor, mint engedményes, a vevő pedig, mint kötelezett írják alá.

Az előleg folyósítása az ügyfél részére azt követően történik meg, hogy a valamennyi érintett fél által cégszerűen aláírt engedményezésről szóló okirat társaságunkhoz visszaérkezik és azon az aláírás ellenőrzések rendben megtörténtek. Az előleg folyósításának fontos kritériuma még, hogy az ügyletben érintett vevőnek – akár a faktor más ügyfele vonatkozásában is – a faktorházzal szemben ne legyen lejárt, türelmi időt meghaladó tartozása. A szolgáltatás lényegéhez tartozik még a gyorsaság, így amennyiben minden szükséges feltétel adott, a folyósítás az esetek többségében 24 órán belül megtörténik. Optimális esetben a számla benyújtásától a folyósításig nem telik el több 2-4 munkanapnál.

Elszámolásra és maradvány fizetésére a vevő társaságunk részére történő szerződésszerű teljesítését követően kerül sor, amellyel az ügylet le is zárul.

©2024 - MK Faktor