Szállítói garancia

A garanciavállalási termék célja, előnyei

A fizetési garancia az egy szerződésében rögzített, az M.K. Faktort terhelő kötelezettségvállalás, ami a Megbízó fizetési kötelezettségének biztosítására szolgál. Emiatt a fizetési garancia egy háromszereplős ügylet, ahol a Megbízó olyan szerződő fél, aki a másik, vele kapcsolatban álló (Rendelkező, vagy Kedvezményezett) fél részére pénzösszeg fizetésére köteles szerződés, vagy más kötelezettségvállalás alapján, például a Megbízó a vevő, megrendelő, bérlő, adós, pályázó; a Kedvezményezett pedig a vele szerződő fél, az eladó, szállító, bérbeadó, hitelező, vagy pályáztató.

A fizetési garanciában Társaságunk arra vállal visszavonhatatlan kötelezettséget, hogy fizet a garancia kedvezményezettjének, amennyiben ügyfele, a mi Megbízónk a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

 

Mire szolgál a Szállítói Garancia?

Ha Ön szállítóként venne részt egy projekt megvalósításában és az előlegek, vagy a jóteljesítés miatt a vevő garanciát kér, akkor az M.K. Faktor Szállítói Garancia termékét ajánljuk. A Szállítói Garancia középtávra, jellemzően 6 – 18 hónapra létrehozott keretmegállapodás, amiből a megvalósuló projekt szakaszaihoz igazítva akár több egymást követően kiadott feltétel nélküli fizetési ígérvényt biztosítunk, amiben Társaságunk vállalja, hogy Ön helyett előre meghatározott összeget fizetünk az Ön által megjelölt kedvezményezett számára egy előre meghatározott időpontig.

Ez lehetővé teszi, hogy az egyes megvalósítási szakaszok elején előleghez jusson, illetve kiválthatja  az Ön által szállított áruk, teljesített szolgáltatások garanciális, vagy jóteljesítési visszatartásokat.

Ki veheti igénybe?

Az M.K. Faktor a Szállítói Garancia terméket kizárólag azon Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók számára nyújtja, akik megfelelő biztosítékot nyújtanak és megfelelő minősítést kapnak a Társaság hitelbírálati folyamatában és eleget tesznek az Általános Szerződési Feltételekben és a Szerződésben rögzített követelményeknek.

Mire használható?

A Szállítói Garancia igényelhető nyilvános, zárt vagy meghívásos közbeszerzési eljárásban ajánlati és/vagy szerződéskötési biztosítékként, illetve az adott versenyeztetési eljárás szabályainak megsértése esetére kikötött kártérítés, kötbér, bánatpénz, a megvalósítás során kifizetett előleg, a szállítás és a teljesítés garanciális fedezetére, illetve ezek bármely formájának garantálására.

A garanciavállalás keretei

A Szállítói Garancia időtartama minimum 30 nap, maximum az adott versenyeztetési eljárásban meghatározott, teljesítésre, garanciavállalásra nyitva álló határidő + 5 naptári nap, de legfeljebb 36 hónap.

A garanciavállalás összege minimum 1.000.000 HUF, maximum 200.000.000 HUF.

A kedvezményezettek kizárólag a Magyar Állam, magyarországi Önkormányzat, a központi költségvetés szervei, központi hivatalok és Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek lehetnek, akik a garanciát megkövetelő versenyeztetési eljárás kiírói.

A Szállítói Garancia igénylése esetén Társaságunk biztosíték nyújtását kéri az ügyfelektől. Biztosítékként elfogadunk:

  • banki óvadéki számlán, vagy ügyvédi letétbe elhelyezett készpénz óvadékot;
  • befektetési számlán zárolt forgalomképes értékpapír fedezetet, amely elsősorban állampapír, esetleg megfelelő minősítéssel rendelkező befektetési alapok kötvényei, kivételes esetben részvények.

Díjak, költségek, kamatok

A Szállítói Garancia igénylések elbírálása díjköteles, melynek mértékét az M.K. Faktor igényléskor hatályos díjjegyzéke alapján az igénylő fizet meg. A Társaság a benyújtott igénylések feldolgozását csak a bírálati díj megfizetését követően kezdi meg. A bírálati díj összege jelen ajánlat kiadásakor 25.000 HUF

Sikeres bírálatot követően a szerződéskötéssel egyidejűleg a Társaság szerződéskötési, a szerződéssel létrejött garancia után pedig garancia díjat számít fel, a szerződéskötés napján érvényes díjjegyzék szerint. A szerződéskötési díj egy fix, jelenleg 55.000 HUF és egy változó, a nyújtott garancia 0,11%-nak megfelelő változó részből tevődik össze. A változó részt bizonyos biztosítéki formák esetén nem kell megfizetni, így minden esetben kérje az Ön számára elkészített egyedi ajánlatot!

A garancia díja szintén egy fix, jelenleg 30.000 HUF és egy változó, a garanciavállalás összegének 2%-val egyenlő változó részből áll és a garancialevél kiadásával válik esedékessé.

A garancialevél (fizetési ígérvény) kiállításának díja egy egyszeri díj, amit a fizetési ígérvény kiállításakor kell megfizetni, jelen ügyféltájékoztató közzétételekor hatályos díjjegyzék szerinti összege 50.000 HUF

Amennyiben a garancia időtartama alatt a szerződést a Megbízó kezdeményezésére kell módosítani, vagy a garancia időtartamát meg kell hosszabbítani, akkor ezen módosítások további díjakat vonnak maguk után.

Amennyiben a garancia beváltásra kerül, úgy a lehívott összeg után a Megbízó a visszafizetés napjáig kamatot tartozik fizetni, melynek mértéke évi 28%, számítása pedig az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történik.

Példa egy 10 millió forint összegű garancia igénybevétele esetén.

Fizetendő díj, költség Összeg
Bírálati díj 25.000 HUF
Szerződéskötési díj 66.000 HUF; készpénzóvadék esetén: 55.000 HUF
Garancia díj 230.000 HUF
Garancialevél kiállításának díja 50.000 HUF

Az igénylés módja

A Szállítói Garancia igénylését az igénylőlap kitöltésével és az abban meghatározott dokumentumok benyújtásával, valamint a bírálati díj megfizetésével kezdeményezheti. Kérdés esetén Társaságunk ügyfélszolgálata segítségére van az igénylés pontos összeállításában.

Az igénylőlap letölthető a Társaság honlapjáról, illetve papíralapon igényelhető a Társaság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Amit az igényléshez biztosan be kell nyújtani:

  • az igénylő gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonata (másolatban);
  • az igénylő, ha nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában, akkor a benyújtás dátumát megelőző 5 napon belül kiállított adófolyószámla kivonat;
  • az igénylő gazdálkodó szervezetet képviselő személy aláírási címpéldányának másolata;
  • vállalkozási és/vagy szállítási szerződés, amelyre a garanciavállalást igényli;
  • a bírálati díj befizetését tartalmazó tranzakciós igazolás.

A bírálati díjat az M.K. Faktor Zrt. 10700055-02342407-51100005 számú bankszámlájára átutalással kell teljesíteni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „Bírálati díj:

Az igénylést egy darab eredeti, papíralapon aláírt példányban, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Társaság ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.

A bírálat módja, szerződéskötés, garancialevél

A hiánytalanul benyújtott igényléseket a Társaság 10 munkanapon belül dolgozza fel. A bírálat eredményéről az igénylő írásos tájékoztatást kap, amely tartalmazza a bírálat eredményét, pozitív bírálati eredmény esetén a jóváhagyott garanciavállalás feltételeit (a továbbiakban Egyedi Ajánlat).

Az elutasított igénylések esetén az elutasítás okát a Társaság nem közli, döntését nem köteles indokolni, a bírálati szempontok nem nyilvánosak.

Az Egyedi Ajánlat elfogadására az igénylőnek az ajánlat keltétől számított 30 nap áll rendelkezésére. Az Egyedi Ajánlat elfogadását jelenti az ajánlat tartalmával megegyező tartalmú szerződés aláírása is.

Az Egyedi Ajánlat az igényléskor felajánlott fedezetekre, biztosítékokra vonatkozó szerződések megkötésén túl meghatározhat további szerződéskötési feltételeket is, amelyeket a szerződés aláírását megelőzően kell teljesíteni.

A Társaság felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a szerződéskötés során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló Törvények értelmében a tényleges tulajdonos minden esetben azonosításra kerül, a biztosítékként elhelyezett vagyoni eszközök forrásának igazolására pedig még a szerződéskötést megelőzően külön feltételeket támaszthat, mely feltételek elutasítása, vagy megkerülése a szerződéskötés visszautasítását vonja maga után.

Amennyiben a Megbízó és a Társaság között a szerződés létrejött, úgy a Megbízó kérheti a garancialevél kibocsájtását. A garancialevelet az erre irányuló kérés beérkezését követő 3 munkanapon belül a Társaság kiállítja és a Megbízó kérése szerint neki, vagy a kedvezményezettnek könyvelt levélpostai küldeményként megküldi. A garancialevél átvételére lehetőség van személyesen is a Társaság ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.

Ütemezett garanciavállalás, új garancialevél

Termékünkkel Önnek lehetősége van arra, hogy a garanciavállalás mértékét az Ön által kötött vállalkozási, vagy szállítási szerződésben meghatározott ütemekhez igazítsa. Ezzel a kért garancia összege nem a teljes szállítás/beruházás összegére jön létre, hanem az éppen élő, folyamatban lévő szerződéses ütemben szereplő összegre, amivel Ön jelentős költséget takaríthat meg. Ebben az esetben Társaságunk a garancialevelet a szerződésben rögzített teljesítési határidőig, vagy a szállított/átadott ütem garanciális átvételének végéig terjedő időszakra állítja ki és csak a szükséges mértékben, így a fedezet összege és a garancia díja is csak az adott ütem értékére korlátozódik.

Az egyes ütemek végén új garancialevél kiállítására csak a korábbi garancialevél lejáratát követően, vagy a kedvezményezett lemondó nyilatkozatának birtokában kerülhet sor, egyidejűleg több garancialevél nem lehet érvényben. Ha az egyes szállítási, vagy teljesítési ütemek torlódása miatt, vagy bármely más okból párhuzamos ütemeket kell garanciával biztosítani, akkor a garanciakeret és természetesen a nyújtott biztosíték összegének emelésével ezt a helyzetet is kezelni tudjuk.

A lehívás és a visszafizetés

Amennyiben a kedvezményezett ezt a Társasághoz írásban intézett, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott formában és tartalommal kiállított nyilatkozatával kéri (lehívás), a lehívási kérésben szereplő összegben, de legfeljebb a garancia mértékéig a Társaság minden további feltétel vizsgálata nélkül fizetést teljesít a garancialevélben megadott bankszámlaszámra. A lehívásról a Társaság értesíti a Megbízót is, aki választása szerint pénzben, vagy a garanciához adott biztosíték felhasználásával a lehívással teljesített összeget, valamint a szerződésben rögzített kamatot, díjat és esetleges költségeket az ott meghatározott határidőre visszafizeti. Ha a biztosíték felhasználásáról nem rendelkezik és a visszafizetésre nyitva álló határidőre sem teljesít, úgy a Társaság a biztosítékot külön értesítés nélkül érvényesíti.

Lehívást csak a kedvezményezett kezdeményezhet, a Megbízó ezen a módon önkéntesen nem teljesíthet.

Egyéb termékfeltételek

A Szállítói Garancia termékre vonatkozóan a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) 2010. július 1-én megjelent kiadványa a „Felszólításra fizetést ígérő garanciákra vonatkozó egységes Szabályok” – közismert nevén URDG 758 szabályozás rendelkezései általában megfeleltethetőek, de felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy a hivatkozott szabályozás egyes pontjaitól a sztenderd termékfeltételek eltérhetnek. Ilyen például, de nem kizárólag az URDG 758 26. cikk „Vis major”-ra vonatkozó részének azon rendelkezése, mely a garanciavállalás automatikus meghosszabbodását eredményezné és ezt jelen termék keretei között Társaságunk kizárja. Amennyiben a Pályázati Garancia elfogadtatásához az URDG 758 alkalmazása elengedhetetlen, akkor ezt az igényléskor kérjük feltétlenül jelezze! Az egyedi feltételű garanciavállalásokra vonatkozó díjak a jelen terméktájékoztatóban közöltektől eltérnek.

 

 

©2024 - MK Faktor